Joomla Styles by User Reviews iPage

นายนัฐวุฒิ อยู่เย็น นิสิตชั้นปีที่4 ได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำหรับพัฒนานักฟิสิกส์การแพทย์เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโท ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์การเเพทย์ วิทยาลัยเเพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เมื่อ วันอาทิตย์, 27 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User

Nutty congrats

นายนัฐวุฒิ อยู่เย็น นิสิตชั้นปีที่4 ภาควิชารังสีประยุกต์เเละไอโซโทป ได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ สำหรับพัฒนานักฟิสิกส์การแพทย์เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโท ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์การเเพทย์ วิทยาลัยเเพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ฮิต: 532