Joomla Styles by User Reviews iPage

การรับเข้าศึกษา

หมวด: การรับเข้าศึกษา เผยแพร่เมื่อ วันอาทิตย์, 24 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย Super User

ระดับปริญญาตรี  

                    รับผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจากทบวงมหาวิทยาลัย  โควต้าพิเศษ และวิธีพิเศษ

ระดับบัณฑิตศึกษา

                    รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทั่วไป รังสีเทคนิค หรือปริญญาอื่นที่เทียบเท่า

                   ผู้สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป สามารถติดตามประกาศรับจากเว็บไซต์ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปหรือ ประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฮิต: 1373