Joomla Styles by User Reviews iPage

รายการสารเคมีและวัสดุอุปกรณ์

หมวด: เมนูสำหรับนิสิต เผยแพร่เมื่อ วันอาทิตย์, 24 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย Super User

ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ได้ทำการสำรวจสารเคมี เเละวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ภายในห้องปฏิบัติการ

เพื่่อใช้สำหรับการเรียนการสอน ดังนี้

     1. รายการสารเคมี

     2. รายการวัสดุ-อุปกรณ์

 

นิสิตที่มีความประสงค์จะขอยืมเครื่องเเก้วเเละอุปกรณ์ส่วนกลางของภาควิชา ให้ยื่นคำร้องโดย

ทำการกรอก >>> แบบฟอร์มขอยืมเครื่องแก้วและอุปกรณ์ส่วนกลาง <<< ระบุรายการเครื่องเเก้วเเละอุปกรณ์ที่ขอยืม

จากนั้นทำการยื่นคำร้องให้กับนักวิทยาศาสตร์ เพื่อทำการเบิกรับต่อไป

 

 

ฮิต: 9977