Joomla Styles by User Reviews iPage

ระบบการจองใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Scientific Equipment Booking

หมวด: เมนูสำหรับนิสิต เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 10 กรกฎาคม 2566 เขียนโดย Super User

เพื่อเป็นการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของภาควิชาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความเสียหายกับเครื่องมือน้อยที่สุดทางภาควิชาจึงขอชี้แจงหลักเกณฑ์การใช้เครื่องมือร่วมกันดังต่อไปนี้

 

1.นิสิตต้องใช้เครื่องมือเป็นอย่างถูกต้องมีความรับผิดชอบและต้องได้รับอนุญาตจากนักวิทยาศาสตร์เเละหัวหน้าภาควิชา โดยนิสิตจะต้องกรอกแบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

 

2.นิสิตจะต้องลงลายมือชื่อใน Log Book ก่อนใช้เครื่องทุกครั้งที่ใช้งานโดยลงลายละเอียดตามตารางในสมุดนั้นๆให้ครบถ้วน

 

3.เมื่อใช้งานเครื่องมือเสร็จสิ้น ควรตรวจดูเครื่องมือให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 >>>> ตรวจสอบสถานะการส่งวัดตัวอย่าง Gamma Spectroscopy (HPGe)  <<<<

 

ฮิต: 2313