Joomla Styles by User Reviews iPage

โครงการศึกษาดูงานและปัจฉิมนิเทศนอกสถานที่่

หมวด: ข่าวสารสำหรับนิสิต เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 24 เมษายน 2557 เขียนโดย Super User

วันที่ 3 และ 4 เมษายน 2557 ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานและปัจฉิมนิเทศนอกสถานที่ ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ณ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด จังหวัดสระบุรี และ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด นครราชสีมา ต่อจากนั้นมีพิธีปัจฉิมนิเทศ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ฮิต: 1698