Joomla Styles by User Reviews iPage

งานวิจัย

หมวด: งานวิจัย
เผยแพร่เมื่อ วันอาทิตย์, 24 พฤศจิกายน 2556
เขียนโดย Super User

ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คำนึงถึงบทบาทของงานวิจัยต่อการพัฒนาประเทศ คณาจารย์และบุคลากรในภาควิชาฯ จึงปฏิบัติงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคนิคทางนิวเคลียร์ไปประยุกต์ใช้ในงานแขนงต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โดยได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและต่างประเทศ ตัวอย่างงานวิจัย เช่น การใช้ไอโซโทปเทคนิคในการติดตามบทบาทของเคมีเกษตรในดิน พืช และสิ่งแวดล้อม การใช้รังสีเพื่อพัฒนาวัสดุ เช่น อัญมณี และพอลิเมอร์ การใช้รังสีในการปรับปรุงพันธุ์พืช ซึ่งประสบความสำเร็จในการสร้างพันธุ์ใหม่ในไม้ดอกไม้ประดับและพืชไร่หลายชนิด เช่น พุทธรักษา แพรเซี่ยงไฮ้ กุหลาบหิน เบญจมาศ ถั่วเหลืองและถั่วเขียว เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากรังสีและพลังงานนิวเคลียร์อย่างปลอดภัย เช่น การศึกษาผลของรังสีระดับต่ำต่อสิ่งมีชีวิตทั้งในระดับเซลล์และโมเลกุล การพัฒนาวิธีการวัดปริมาณรังสีทางชีวภาพ การวิเคราะห์กัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อม การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือทางนิวเคลียร์ และระบบการวัดรังสี เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 ไฟล์งานวิจัย https://db.tt/RG6yr6Lr