Joomla Styles by User Reviews iPage

เกี่ยวกับภาควิชา

หมวด: เกี่ยวกับภาควิชา
เผยแพร่เมื่อ วันอาทิตย์, 24 พฤศจิกายน 2556
เขียนโดย Super User

ประวัติและความเป็นมา
   ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป เป็นหนึ่งใน 13 ภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีสำนักงานภาควิชาฯตั้งอยู่ ณ อาคารสุขประชาวาจานนท์ ชั้น 1 ภาควิชาฯ เริ่มผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นแรกในปีการศึกษา 2524 และได้พัฒนาขีดความสามารถในการรับนิสิตและผลิตบัณฑิตเพิ่มขึ้นเป็นลำดับสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาโท ภาควิชาฯ ได้จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขารังสีประยุกต์และไอโซโทป) ในปี 2543 และเริ่มรับนิสิตเข้าศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2544 ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ภาควิชาได้จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ โดยจะเริ่มรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2557 ภารกิจหลักที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของภาควิชาฯ คือ งานด้านการเรียนการสอน วิจัยและให้บริการวิชาการแก่สังคม

วิสัยทัศน์
   เป็นผู้นำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในภูมิภาคเพื่อการพัฒนาไปสู่ระดับสากล

ปณิธานความมุ่งมั่น 
   ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีความคิด มีจิตสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่สร้างสรรค์ รู้จักปรับตัวและพัฒนาตนให้เข้าสังคมโลก ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และยึดมั่นในหลัก “คุณธรรมนำเทคโนโลยี”

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางนิวเคลียร์และการนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
อุตสาหกรรมการเกษตร การแพทย์ สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
   2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาและค้นคว้าวิจัยในสาขารังสีประยุกต์และไอโซโทป
   3. เพื่อให้บริการวิชาการแก่บุคคลและหน่วยงานที่สนใจนำเทคนิคทางนิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์