Joomla Styles by User Reviews iPage

ผลงานนวัตกรรมถุงมือยางธรรมชาติป้องกันรังสีเอกซ์ที่ปราศจากสารตะกั่วสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ใช้งานด้านรังสี

ผลงานนวัตกรรมถุงมือยางธรรมชาติป้องกันรังสีเอกซ์ที่ปราศจากสารตะกั่วสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ใช้งานด้านรังสี โดยนายอัครพล ทุมวงศ์ นางสาวบุษราภรณ์ มูลเหล็ก และรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง ในงานประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

 

>>>>อ่านเพิ่มเติม<<<<

ฮิต: 6358