Joomla Styles by User Reviews iPage

บันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศ

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 14 สิงหาคม 2557 เขียนโดย Super User

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณาจารย์ และนิสิต ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ“ความร่วมมือเพื่อการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศ” \

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณาจารย์ และนิสิต ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศ” ระหว่างสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)  และมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๑ ชั้น ๒ ปส.

ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ริเริ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคนิคการวัดปริมาณรังสีทางชีวภาพ รวมทั้งเสนอแนวคิดเพื่อร่วมพัฒนาเครือข่ายมาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ปัจจุบันบุคลากรของภาควิชาฯ กำลังดำเนินโครงการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างทักษะ และความเชี่ยวชาญ ในการประยุกต์ใช้มาตรวัดรังสีทางชีวภาพทางด้านการแพทย์ และด้านอื่นๆ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับเครือข่ายมาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศต่อไป

 

 

การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ เพื่อพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพในครั้งนี้ จะทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน ของทั้งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพัฒนางานด้านมาตรวัดรังสีทางชีวภาพและเป็นการบูรณาการงานวิจัยร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม

 

 

 

 

ฮิต: 2737