Joomla Styles by User Reviews iPage

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต

ด้วย Professor Seiji Mori จาก Ibaraki University ประเทศญี่ปุ่นมีความประสงค์สร้างความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างสถาบัน (Student Mobility) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยขณะนี้ Ibaraki University ได้เปิดรับนิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ IU-AIMS Program ในการนี้จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตโดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-          ต้องเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันในเครือข่าย AIMS และได้ทำข้อตกลงกับ Ibaraki University ไว้แล้ว

-          ต้องเป็นนิสิตเต็มเวลาที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ในขณะที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

-          ต้องเป็นนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปจนสิ้นสุดการดำเนินโครงการ AIMS-IU program

-          ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย

-          ต้องผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และได้รับการรับรองจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

-          ต้องมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและมีระดับคะแนน TOEFL 500 คะแนน หรือเทียบเท่า

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้จากเวปไซต์ด้านล่างนี้

http://ddp.agr.ibaraki.ac.jp/en/aims.html

http://ddp.agr.ibaraki.ac.jp/en/aims-cont.html

http://ddp.agr.ibaraki.ac.jp/en/aims-process.html

ฮิต: 566