Joomla Styles by User Reviews iPage

โครงการ Nuclear Camp

ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  ได้จัดโครงการ Nuclear Camp ขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ติดต่อกัน โดยในครั้งนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2557 ณ ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อ ถ่ายทอดความรู้ด้านรังสี และนิวเคลียร์ สู่นักเรียนมัธยม ทั่วประเทศที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยโครงการนี้ภาควิชาเน้นความเข้าใจและการทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่เน้นสร้างองค์ความรู้   ซึ่งนักเรียนทุกคนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

 

บรรยากาศ กิจกรรมฟังบรรยายในช่วงเช้า และการทำกิจกรรมถ่ายทอดความรู้จากพี่ๆ นิสิต และ วิทยากร จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรียกได้ว่า "ได้ความรู้แบบไม่เครียส"

เนื่องจากนักเรียนที่ร่วมโครงการมาจากหลายโรงเรียนดังนั้นต้องมีการจัดกิจกรรมให้รู้จักเพื่อนใหม่ก่อน  

 

ฮิต: 1607