Joomla Styles by User Reviews iPage

งานบริการวิชาการ

หมวด: งานบริการวิชาการ
เผยแพร่เมื่อ วันอาทิตย์, 02 มีนาคม 2557
เขียนโดย Super User

ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ให้บริการทางวิชาการแก่บุคคล และหน่วยงานที่สนใจทางด้านการนำเทคนิคทางนิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้รังสีและไอโซโทปในทางเกษตรและชีววิทยา การใช้เครื่องมือวัดรังสีประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีในตัวอย่างอาหารนำเข้า นอกจากนี้ยังเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในรูปแบบการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูวิทยาศาสตร์ และค่ายวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยม เป็นต้น