Joomla Styles by User Reviews iPage

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 11 กรกฎาคม 2557
เขียนโดย Super User

ด้วย Professor Seiji Mori จาก Ibaraki University ประเทศญี่ปุ่นมีความประสงค์สร้างความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างสถาบัน (Student Mobility) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยขณะนี้ Ibaraki University ได้เปิดรับนิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ IU-AIMS Program ในการนี้จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตโดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-          ต้องเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันในเครือข่าย AIMS และได้ทำข้อตกลงกับ Ibaraki University ไว้แล้ว

-          ต้องเป็นนิสิตเต็มเวลาที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ในขณะที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

-          ต้องเป็นนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปจนสิ้นสุดการดำเนินโครงการ AIMS-IU program

-          ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย

-          ต้องผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และได้รับการรับรองจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

-          ต้องมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและมีระดับคะแนน TOEFL 500 คะแนน หรือเทียบเท่า

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้จากเวปไซต์ด้านล่างนี้

http://ddp.agr.ibaraki.ac.jp/en/aims.html

http://ddp.agr.ibaraki.ac.jp/en/aims-cont.html

http://ddp.agr.ibaraki.ac.jp/en/aims-process.html

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ประกาศให้ผู้จบการศึกษาจากภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป สามารถขอรับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 25 มิถุนายน 2557
เขียนโดย Super User

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ประกาศให้ผู้จบการศึกษาจากภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

สามารถขอรับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีตาม พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

บริการตรวจวิเคราะห์สารกัมมันตรังสี และ งานบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 25 พฤศจิกายน 2556
เขียนโดย Super User

1. ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ ให้บริการการตรวจวิเคราะห์สารกัมมันตรังสีในตัวอย่างสินค้า  

Click dowload แบบขอใช้บริการตรวจวิเคราะห์สารกัมันตรังสี

 

2. อัตราค่าใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

อ่านเพิ่มเติม: บริการตรวจวิเคราะห์สารกัมมันตรังสี และ งานบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

โครงการ Nuclear Camp

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 24 เมษายน 2557
เขียนโดย Super User

ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  ได้จัดโครงการ Nuclear Camp ขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ติดต่อกัน โดยในครั้งนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2557 ณ ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อ ถ่ายทอดความรู้ด้านรังสี และนิวเคลียร์ สู่นักเรียนมัธยม ทั่วประเทศที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยโครงการนี้ภาควิชาเน้นความเข้าใจและการทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่เน้นสร้างองค์ความรู้   ซึ่งนักเรียนทุกคนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม: โครงการ Nuclear Camp

ข่าวการบรรยาย

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 25 พฤศจิกายน 2556
เขียนโดย Super User

ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป  ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต และผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง 

“Simulating the Bragg peak in proton cancer therapy for radiopharmaceutical testing”

อ่านเพิ่มเติม: ข่าวการบรรยาย

เนื้อหาอื่นๆ...