Joomla Styles by User Reviews iPage

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ด้านวินัยนิสิต

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 01 มีนาคม 2562
เขียนโดย Super User

พลเมืองอาสาภาคสนาม

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 01 มีนาคม 2562
เขียนโดย Super User

บันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศ

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 14 สิงหาคม 2557
เขียนโดย Super User

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณาจารย์ และนิสิต ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ“ความร่วมมือเพื่อการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศ” \

อ่านเพิ่มเติม: บันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศ